ห้องเรียน : WorkShop


Table
 ตาราง การออกแบบตารางเก็บข้อมูล การใช้งานตาราง

Query
 การออกแบบคิวรี่ในรูปแบบต่างๆ การกรองข้อมูล อับเดตข้อมูล ลบข้อมูล สรุปข้อมูล การเรียกดูข้อมูลในรูปแบบต่างๆ

Forms
 ออกแบบฟอร์มสำหรับบันทึกข้อมูล รูปแบบต่างๆของฟอร์ม การกำหนดค่า คุณสมบัติของฟอร์ม

Report
 ออกแบบรายงาน การจัดทำรายงานสรุป การทำรายงานจากแบบสอบถาม

Macro
 การเขียนชุดของคำสั่งใน Microsoft Access เพื่อให้ทำงานโดยอัตโนมัติแทนการทำงานที่ซ้ำๆ กัน  การเขียนคำสั่งเพื่อใช้งานอย่างง่ายดาย

VBA
คำสั่ง Visual basic